790. JEDINA VODA NUŽNA ZA OPSTANAK BOŽJE DJECE DOĆI ĆE SA DRVETA ŽIVOTA

790. JEDINA VODA NUŽNA ZA OPSTANAK BOŽJE DJECE DOĆI ĆE SA DRVETA ŽIVOTA

Petak, 10. svibnja 2013., 16:40h

Moja predraga kćeri, blagoslovljeni su oni koji odgovaraju na Istinsku Riječ Božju, jer će oni prvi ustati i ući u Moje Novo Kraljevstvo.

Oni kojima nije dana Moja Sveta Riječ, uključujući one zemlje gdje Me ne odobravaju, su prve duše za kojima Ja moram posegnuti. Ne svojom vlastitom greškom, oni su od rođenja odgajani da niječu Boga, Tvorca i Stvoritelja svega što jest. Ja ću ih nastojati obratiti kroz ovu Misiju i obećavam da će jednom kada im bude pokazana Istina, tijekom Upozorenja, oni biti brzo uvučeni u Moje Milosrđe. Ja nikada neću napustiti one koji su zavedeni, lažnim naučavanjima, jer oni su bespomoćni i potrebna im je Moja Ljubav i Milosrđe.

Moja želja je da se Moji sljedbenici sada pripreme da se uspnu ljestvama, dug i težak uspon, prema duhovnom savršenstvu. Oni od vas koji su blagoslovljeni Darom razlikovanja Mojim Glasom, sadržanim u Knjizi Istine, imate dužnost prema Meni. Ovo je ono što morate učiniti. Iskoristite Dar koji sam vam Ja dao, da se pripremite za duhovno savršenstvo koje se od vas traži, sada, dok Ja stvaram Moju Vojsku Ostatka na zemlji. Vaša odgovornost je pomoći onima koji su preslabi, preoholi i pretvrdoglavi da prihvate Moju Ruku Milosrđa. Preko vas Ja ću moći podariti svim dušama, uključujući one koji nisu dostojni Moga Milosrđa, Spasenje potrebno da bi se živjelo zauvijek u Mojoj Slavi.

Oh, kako je prekrasno ovo Moje veličanstveno Novo Kraljevstvo. Kada bi ga vi samo mogli vidjeti, nitko među vama ne bi nikada izustio nijednu riječ protiv Mene. To će biti vaš novi dom, mjesto gdje ćete vi i vaša obitelj uživati u vječnom zanosu, miru, ljubavi i radosti, družeći se sa svime što je Moj Otac stvorio za vašu sreću. Mislite na to kao na novo boravište, slično načinu na koji je zemlja stvorena, samo što ovo Novo Nebo i Nova Zemlja neće imati mora. Jedina voda nužna za opstanak Božje djece doći će sa Drveta Života, na kojemu će sav život biti održan.

Svakoj potrebi će biti udovoljeno i ljubav će obilovati, kako ne bi postojalo bilo kakvo nezadovoljstvo. Smijeha, ljubavi, radosti, boja i lijepih stvari, koje nijedan čovjek nije vidio tijekom svoga vremena na zemlji, biti će u izobilju. Sreća, koja je izvan vašega dohvata na Zemlji, biti će Dar svakome od vas kome je dan ključ Moga Kraljevstva.

Život pred vama je ukrašen velikim Darovima i vi ćete ostati u stalnom stanju mira s ljubavlju prema Meni. Ja ću vladati u jedinstvu sa svom Božjom djecom i nijedan od vas neće željeti ništa, tako je velika Moja Ljubav. To je jedini život prema kojemu vi morate težiti, jer nijedan drugi život neće postojati nakon Velikoga Dana kada Ja dođem po vas.

Vaš Isus